Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja za zadatak ima prepoznavanje rizika koji mogu ugroziti ljude, imovinu i poslovanje. Cilj procene rizika je da se preventivnim delovanjem upravlja rizicima. Akt o proceni rizika u zastiti lica imovine i poslovanja sadrži mere čijom primenom se svi prepoznati rizici umanjuju na prihvatljive ili se pojedini rizici neutrališu.

Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja izrađuje se u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, Standardom SRPS A.L2.003:2017 ”Bezbednost i otpornost društva – Procena rizika” i specifičnim zahtevima i karakteristikama Naručioca. Svakoj proceni rizika pristupa se sa posebnom pažnjom, bez obzira na osnovnu delatnost, veličinu i pravnu formu Naručioca.
Akt o proceni rizika u zastiti lica imovine i poslovanja izrađuje tim procenitelja – menadžera rizika koji su licencirani za tu vrstu posla i poseduju dugogodišnje iskustvo u radu kako u sektoru privatne bezbednosti, tako i u vojnim, policijskim i drugim bezbednosnim strukturama (zaštita od požara, bezbednost i zdravlje na radu, vanredne situacije, informatički i tehnički rizici,…)

Obavezno obezbeđeni objekti

Uredbom Vlade RS o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite (”Sl. glasnik RS”, br. 98/2016) definiše da se zaštita obavezno obezbeđenih objekata vrši primenom mera fizičke, tehničke i fizičko-tehničke zaštite a na osnovu Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Obavezno obezbeđeni objekti obuhvataju:

  1. Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao posebni objekti za odbranu zemlje
  2. Objekte koji su zakonom, posebnim propisom ili odlukom nadležnog organa određeni kao objekti od strateškog ili posebnog značaja za Republiku Srbiju i njene građane
  3. Objekte organa grada-jedinice lokalne samouprave
  4. Zatvorene objekte, dvorane, hale i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 5.000 građana i više
  5. Otvorene objekte, stadione i druge objekte namenjene za okupljanje građana, kapaciteta smeštaja 20.000 građana i više
  6. Tržne centre otvorenog i zatvorenog tipa površine 10.000 metara kvadratnih i više
  7. Objekte saobraćajne infrastrukture (autobuske i železničke stanice) za grad sa više od 50.000 stanovnika

Prostor na kome se nalaze nabrojani objekti čine njihov sastavni deo, kao i prateći objekti koji su u funkciji nabrojanih objekata

Projektanti

Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava definiše da procena rizika rezultira Aktom o proceni rizika u planiranju sistema tehničke zaštite, na osnovu koji se donosi plan sistema tehničke zaštite i projektni zadatak, i da sva ova dokumenta čine sastavni deo projekta sistema tehničke zaštite.
Ukoliko nema Akta o proceni rizika u zatiti lica imovine i poslovanja, projektna dokumentacija za određeni objekat nije potpuna i nije usklađena sa Zakonom.

Ostale organizacje i pravna lica

Ostale organizacje i pravna lica koji imaju instalirane sisteme tehnicke zastite ili planiraju da instaliraju sisteme tehnicke zastite, prema Pravilniku o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava takodje su obavezni da izrade Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
Sve veći broj kompanija prepoznaje prednost preventivnog delovanja i upravljanja rizicima, u odnosu na represivne mere poslovanja.
Visoki poslovni standardi stranih kompanija koje posluju na teritoriji R. Srbije prenose se i na domaće kompanije, tako da se u praksu uvodi proces upravljanja rizicima.

Propisane kazne
  • Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se finansijska organizacija koja ne donese Akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje Akta o proceni rizika.
  • Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se pravno lice kome pripadaju obavezno obezbeđeni objekti ako ne donese Akt o proceni rizika i ne izvrši periodično ažuriranje Akta o proceni rizika.