Projektovanje i nadzor nad izvođenjem

Na osnovu Plana sistema tehničke zaštite, kao i posebnih zahteva vlasnika ili korisnika objekta, izrađuje se projektni zadatak za izvođenje sistema tehničke zaštite.

Projektnim zadatkom utvrđuju se parametri potrebni za izradu projekta sistema tehničke zaštite, a naročito se treba voditi računa o:

  • vrsti tehničke zaštite;
  • smeštaju centra tehničke zaštite (kontrolni paneli, server, DVR /NVR uređaji i ostala oprema sistema tehničke zaštite);
  • razmeštaju uređaja i opreme (detektori, kamere, sirene i sl.);
  • načinu polaganja kablova, (kablovi za povezivanje).

Projektovanje sistema tehničke zaštite obuhvata:

  1. implementaciju plana sistema tehničke zaštite,
  2. izbor uređaja i opreme,
  3. izradu projektne dokumentacije.

Za ugradnju sistema tehničke zaštite kao i pojedinačnih uređaja tehničke zaštite za I kategoriju objekata obavezno se izrađuje projekat, u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji. Za ugradnju sistema tehničke zaštite za II i III kategoriju štićenih objekata izrađuje se projekat izvedenog objekta. Za IV i V kategoriju štićenih objekta izrađuje se grafički prikaz (skica) rasporeda ugrađenih uređaja i sistema tehničke zaštite.